Tootegrupid

Privaatsuspoliitika ja intellektuaalne omand

Veebipoe Taskulambid.eu isikuandmete vastutav töötleja on Tragi OÜ (registrikood 16458497) asukohaga Kuusenurga Viti küla Harku vald, tel +372 51 454 92 ja e-kiri info@tragi.ee. 

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

-        nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
-        kauba kohaletoimetamise aadress;
-        pangakonto number;
-        kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
-        klienditoe andmed.
 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, et tagada oma klientide maksete korrektne laekumine. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).
 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
 

INTELLEKTUAALNE OMAND

Kõik käesoleval veebilehel ning selle alalehtedel sisalduvad materjalid on Taskulambid.eu (Tragi OÜ) intellektuaalne omand. Veebilehe materjale ei või kopeerida ega reprodutseerida, välja arvatud sellises ulatuses, mis on vajalik nende vaatamiseks internetis ning e-poes ostude sooritamiseks.

Reprodutseerimine ja kopeerimine on lubatud vaid Tragi OÜ volitatud esindaja kirjalikul loal. Veebilehti on lubatud isiklikuks kasutamiseks välja trükkida ja kasutada ainult järgmistel tingimustel:
- ühtegi veebilehel olevat graafilist elementi, fotot ega teksti ei tohi muuta
- ühtegi veebilehel olevat graafilist elementi ei tohi kasutada ilma juurdekuuluva tekstita
- kõikidel koopiatel peavad sisalduma viited Tragi OÜ autoriõigustele, kaubamärgile ja muudele juuresolevatele märkustele
 

Kodulehel olev informatsioon

Tragi OÜ teeb endast kõik (kuid ei vastuta), et veebilehel presenteeritud informatsioon oleks alati täpne ja ajakohane. Tragi OÜ jätab endale õiguse etteteatamata kodulehel olevat infot k.a. hinnakirjasid muuta, asendada ja korrigeerida. Kodulehe kasutajatel palume mitte tugineda müüdavate toodete tootjapoolsetele kirjeldustele ja kodulehel esitatud andmetele, väidetele ja viidetele enne põhjalikku konsulteerimist Tragi OÜ või tootja oma esindajaga. Sellest tulenevalt ütleb Tragi OÜ käesoleva veebilehega lahti (seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses) igasugustest vastuväidetest, garantiidest ja tingimustest, mida ta ise andnud ei ole.
  

Vastutus

Tragi OÜ koos meeskonna ja koostööpartneritega ei võta endale vastutust veebilehe kasutaja või kolmanda osapoole kantud mistahes kahjude eest, mis mingilgi moel on seotud veebilehega, selle kasutamisega, kasutamise tagajärgedega, suutmatusega kasutada või veebilehelt saadud (kopeeritud, allalaetud, prinditud jne) visuaalse ja mittevisuaalse informatsiooniga.