Tootegrupid

Pretensioonide esitamine

 
Kui teie Taskulambid.eu-st ostetud tootel ilmnevad puudused, siis saate meie poole pöörduda 2 aasta jooksul pärast toote ostu (VÕS § 218 lg 2).
 
Puudustega toote kas parandame või asendame.
 
Toote puuduse ilmnemisel peab tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul sellest müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1). Toote kasutamine ja selle seisukorra muutmine (sh. puhastamine) antud perioodi jooksul ei ole lubatud, sest see võib muuta toote puuduse tuvastamise võimatuks.
Kaebuse aluseks on müügiarve ning toote täidetud garantiikaart. Kui tootele ei ole ette nähtud garantiikaarti, siis piisab müügiarvest. Kui tootel on seerianumber, kuid garantiikaart puudub, siis peab toote seerianumber olema kantud müügiarvele.
 
Kaebust saate meile esitada nii suuliselt (pöördudes Taskulambid.eu müügisalongi Tallinnas Oja 19 III-korrus E-R 10-16) või kirjalikult info@tragi.ee. Kaebusele peaks olema märgitud järgnev info:
  • ostja nimi koos kontaktandmetega
  • kaebuse esitamise kuupäev
  • kauba puuduse detailne kirjeldus
  • kauplejale esitatav nõue
  • originaalne müügiarve ning toote täidetud garantiikaart. Kui tootele ei ole ette nähtud garantiikaarti, siis piisab originaalsest müügiarvest.

 

Tingimused

Taskulambid.eu kohustub esitatud kaebuse läbi vaatama ning omapoolse lahenduse välja pakkuma 15 päeva jooksul pärast kaebuse laekumist. Nõude rahuldamata jätmisel teavitame teid sellest kirjalikult koos põhjendustega. Kui meil ei ole võimalik kaebust menetleda nimetatud tähtaja jooksul, siis teavitame teid sellest kirjalikult koos põhjendustega ning uue tähtajaga.
 
Tingimused, mille korral toote puuduseid ei arvestata, on eraldi ära toodud Taskulambid.eu veebilehel, toote kasutusjuhendis ning teistes tootega kaasas olnud dokumentides, sh infovoldikus "Taskulambid.eu meelespea".
 
Puuduse tekkepõhjuste tõendamise kohustus esimesel poolel aastal pärast toote ostu seadusejärgselt müüja kanda. Ehk esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Ülejäänud poolteise aasta jooksul peab aga ostja tõendama, et ostetud asi oli juba ostmisel mittevastav ning ostja on seda õigesti kasutanud ja hooldanud.
 
Pretensiooni esitamise õiguse tagamiseks peab tarbija olema toodet kasutanud sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult. Igal tarbijal on kohustus järgida toote õigeid kasutusvõtteid ning kasutamist selgitavaid ja/või piiravaid juhiseid (nt. toote kasutusjuhend, voldik "Taskulambid.eu meelespea toote korrektseks kasutamiseks" jne), mis olid tootega müügipakendis kaasas, või millest müüja tootjat eelnevalt teavitas (nt. e-poest ostes info poe veebilehtedel, kauplusest ostes müüja poolt edastatud suuline või kirjalik info). Tarbija on vastutav selle eest, et ta toote omadustega nagu ka sinna juurde kuuluvate juhistega põhjalikult tutvub ja neist aru saab.
 
Kui osapooled ei suuda saavutada kokkulepet läbirääkimiste teel, siis on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Tarbijavaidluste komisjon on kohtuväliseid kaebusi ja vaidlusi lahendava organ. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Tarbijakaitseametile saate esitada: infopäringu, kaebuse ehk avalduse vaidluse lahendamiseks elektrooniliselt avaldus@komisjon.ee.